Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรัลถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พร [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรัลถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม การดำเนินโครงการ \\\\\\\"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น\\\\\\\" [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองโพนงาม ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตซอล \"หลวงพ่อใหญ่คัพ\" ครั้งที่ 5 ประจำปี [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** ผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหินโงม รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงินประจำปี 2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
**ด่วนที่สุด**แจ้งประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
**ด่วนที่สุด**รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
**ด่วนที่สุด**แจ้งอบรมการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]

 
 
 
 
ฟรีเครดิตสล็อตได้ทันที (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ข่าวเล่นเกมสล็อต (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 587  ตอบ 3  
 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 2143  ตอบ 176
อบต.ส้มป่อย ฟรีเครดิตสล็อตเล่นง่ายได้เงินจริง (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นาฝาย ฟรีเครดิตสล็อตได้ทันที (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นาฝาย ประชาสัมพันธ์ข่าวเล่นเกมสล็อต (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ที่ดินตรงนี้เป็นที่บิ๊กซีมาซื้อไว้ใช่ไหมครับ (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 372  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (23 ม.ค. 2562)    อ่าน 3697  ตอบ 285
อบต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 1004  ตอบ 2
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 267  ตอบ 11
อบต.วังชมภู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (9 ม.ค. 2562)    อ่าน 115  ตอบ 3
อบต.นาฝาย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 587  ตอบ 3
ทต.บ้านเต่า เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 288  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 6368  ตอบ 32
ทต.หนองสังข์ ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 163  ตอบ 0
อบต.หนองแวง เเหล่งท่องเที่ยว ในตำบล (25 ต.ค. 2561)    อ่าน 123  ตอบ 1
ทต.หนองบัวแดง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 152  ตอบ 0
อบต.วังชมภู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 0
อบต.หนองโดน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 128  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ทางเข้า Goldenslot เรามีลิงก์ทางเข้าคอยให้บริการ ท่าน (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 169  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 4057  ตอบ 26
ทต.หนองบัวแดง เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 173  ตอบ 0
ทต.คอนสาร จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (1 ก.ย. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 834  ตอบ 4
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว สอบถาม ตำแหน่งว่าง (22 มิ.ย. 2561)    อ่าน 645  ตอบ 2
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประวัติบ้านเพชร (10 มิ.ย. 2561)    อ่าน 2992  ตอบ 8
ทต.ภูเขียว โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร 201 แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพและเลี่ยงเมืองภูเขียว (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 3571  ตอบ 11
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 12543  ตอบ 32
ทต.ภูเขียว ฟุตซอลเทศบาล 12 ปี (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 141  ตอบ 0
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล