หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องควบเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านเป้า-บ้า [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โสกปลาดุก คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โสกปลาดุก ณ ห้องปร [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โสกปลาดุก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค.62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน พ.ค.๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โสกปลาดุก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.61 - เม.ย62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โสกปลาดุก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์แผนใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือน ต.ค ถึงเ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือน ต.ค.ถึงเดือน ม [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
สำรวจข้อมูล อปท. กรณีที่มีโครงการฯ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถานะโครงการอยู่ระหว่างอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีีกลาง) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
**ด่วนที่สุด**เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
 
 
 
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0816.3/ว2483  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2485 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สถ. ครั้งที่ 9/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2481  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว 3811  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้ [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 713  ตอบ 3  
น้ำไมใหลตลอด (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 541  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการโอนย้ายครับ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 521  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2836  ตอบ 244
อบต.นาเสียว goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 273  ตอบ 1
อบต.วังชมภู ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.โสกปลาดุก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองโดน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.ทุ่งลุยลาย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 4279  ตอบ 287
ทต.บ้านเต่า goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 504  ตอบ 21
อบต.หนองแวง สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.นาเสียว สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 0
ทต.คอนสาร สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.บ้านเต่า สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.หนองบัวแดง สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บ้านเป้า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว สอบถาม ตำแหน่งว่าง (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 798  ตอบ 3
อบต.โสกปลาดุก ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 633  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 320  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 228  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ที่ดินตรงนี้เป็นที่บิ๊กซีมาซื้อไว้ใช่ไหมครับ (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 536  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 206  ตอบ 1
อบต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 1146  ตอบ 2
อบต.วังชมภู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (9 ม.ค. 2562)    อ่าน 190  ตอบ 3
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล